کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
77دکتر سعیدرحمانیانرئیس دانشکده فنی مهندسی225
76سمیرارحمانیانکارشناس مسئول صندوق رفاه دانشجویی136
75خدیجهصحرائیانکارشناس امور خوابگاه ها136
74منصوررحمانیانکارشناس امور فرهنگی180
73فاطمهتسلیمرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی190
72محمدپرنیاندبیر کمیته انضباطی180
71جلیلهخانیکارشناس امور خوابگاه ها174
70مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
69اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
68حسینپاشهسرپرست مدیریت امور دانشجویی141
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۹۷ مورد.