کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
67لیلارحمانیانکارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی151
66فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی178
65دکتر صادقافروزهرئیس اداره تربیت بدنی178
64علیشفاعت پناهیمشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی165
63محسنصادقیمسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی138
62دکتر عسکرغنیمعاون دانشجویی و فرهنگی-
61نسرینپورزالکارشناس کتابخانه مرکزی212
60دکتر محمداسماعیل پوررئیس کتابخانه مرکزی211
59سمیراعبدالهیکارشناس امورفناوری اطلاعات و ارتباطات133
58مصطفیمحمدیرئیس گروه امورفناوری اطلاعات وارتباطات160
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۷ مورد.