کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
57جلیلعزیزیرئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی200
56کامرانترابیکارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت106
55دکتر محمد حسنهمت پوررئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت106
54علیرضاصنیع خاتمکارشناس امور پژوهشی132
53مژدهشادمندکارشناس امور پژوهشی132
52ابراهیمپابرجاکارشناس امور پژوهشی161
51دکتر محمودمحمودیمدیر امور پژوهشی-
50سعیدصادقیبایگان آموزش158
49مریمرحمانیانکارشناس امور آموزش135
48محمدرحمانیان کوشککیکارشناس امور آموزشی (ثبت نام)145
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۷ مورد.