کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
37ابوالفضلزارعیانمتصدی بایگانی امور مالی164
36سید مرتضیموسوی نژادکارشناس مسئول امور مالی122
35نویداحمدیامین اموال185
34شیرینعلاییکارشناس دفترداری و تنظیم حسابها137
33سمیهعباسیکارشناس اداره اعتبارات ورسیدگی به اسناد137
32محمد حسینبشارتیرئیس اداره دریافت و پرداخت126
31روح الهتقوایی نژادمدیر امور مالی157
30لیلاحقایقکارشناس و متصدی مرکز تلفن101
29احسانصدرائیانکارشناس دبیرخانه مرکزی169
28فاطمهزارعیکارشناس دبیرخانه مرکزی159
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۷ مورد.