کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
17مجیدعبیدیکارشناس اداره کارگزینی152
16علیرضاقناعت پیشهمدیر امور اداری و پشتیبانی120
15دکتر مسعودفخرفشانیمعاون اداری و مالی186
14فیروزاسلامی فردکارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر147
13محمد جوادصادقی نقدعلیرئیس امور دانشجویان شاهدوایثارگر147
12رضاکمالپورکارشناس گروه نظارت و ارزشیابی206
11محمدمیمنهکارشناس بودجه و تشکیلات177
10مجیدشفاعت پناهیمدیر بودجه و تشکیلات188
9محمد باقرکوهمالکارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب153
8حسینقناعتیانرئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب170
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۷ مورد.