کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
50سعیدصادقیبایگان آموزش158
31روح الهتقوایی نژادمدیر امور مالی157
12رضاکمالپورکارشناس گروه نظارت و ارزشیابی206
51دکتر محمودمحمودیمدیر امور پژوهشی-
55دکتر محمد حسنهمت پوررئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت106
42دکتر محمد ابراهیمسمیعسرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی179
1دکتر محمدعباس زادهسرپرست دانشگاه جهرم114
44دکتر محمدشهروزیمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی134
60دکتر محمداسماعیل پوررئیس کتابخانه مرکزی211
62دکتر عسکرغنیمعاون دانشجویی و فرهنگی-
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۷ مورد.