کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
9محمد باقرکوهمالکارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب153
78عترتکمالیان فرکارشناس مهندسی کامپیوتر205
12رضاکمالپورکارشناس گروه نظارت و ارزشیابی206
61نسرینپورزالکارشناس کتابخانه مرکزی212
72محمدپرنیاندبیر کمیته انضباطی180
68حسینپاشهسرپرست مدیریت امور دانشجویی141
79مهندس محمدجوادپارسهمدیر گروه فناوری اطلاعات223
52ابراهیمپابرجاکارشناس امور پژوهشی161
80دکتر عبدالههمتیانرئیس دانشکده کشاورزی222
55دکتر محمد حسنهمت پوررئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت106
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۷ مورد.