کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
14فیروزاسلامی فردکارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر147
26سید نویداخلاقیکارشناس امور عمومی (تشریفات)-
35نویداحمدیامین اموال185
66فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی178
86لیلاآگاهیکارشناس رشته زبانشناسی203
84دکتر اسحاقآسودهرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی195
20مریمآزادیخواه جهرمیکارشناس بایگانی امور اداری153
نمایش ۹۱ تا ۹۷ مورد از کل ۹۷ مورد.