کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
25یعقوبنظریرئیس اداره امور عمومی127
46علینظریرئیس اداره فارغ التحصیلان131
11محمدمیمنهکارشناس حقوقی189
36سید مرتضیموسوی نژادکارشناس مسئول امور مالی122
22محمدمطهریکارشناس واحد تدارکات139
51دکتر محمودمحمودیمدیر امور پژوهشی-
27امینمحمدیمسئول دبیرخانه مرکزی169
58مصطفیمحمدیرئیس گروه امورفناوری اطلاعات وارتباطات160
8حسینقناعتیانرئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب170
92دکتر حمیدرضاقناعتیانسرپرست دانشکده علوم پایه209
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۷ مورد.