کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
63محسنصادقیمسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی210
68اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
90فاطمهصادقیکارشناس رشته ریاضی و آمار205
64علیشفاعت پناهیمشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی165
84سمیهشبیریکارشناس رشته مترجمی زبان انگلیسی203
55مژدهشادمندکارشناس امور پژوهشی219
33علیرضاشادفرانباردار117
89مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک218
23محمد علیزینی فردکارشناس امور مالی-
41ابوالفضلزارعیانامین اموال164
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۱ مورد.