کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
89علیرحمانیانکارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی207
96فریبارحمانیانمدیر فنی مرکز آپا163
45صادقرازبانکارشناس دبیرخانه آموزش143
6محسنذاکری فررئیس اداره حراست111
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372252)110
15دکتر حامددهدشتیسرپرست معاونت اداری و مالی186
71جلیلهخانیکارشناس امور خوابگاه ها174
30لیلاحقایقکارشناس و متصدی مرکز تلفن101
81عبدالرحیمحق پرستمسئول دفتر رئیس دانشکده کشاورزی210
88مجید رضاجهان مهینکارشناس گروه معارف، فلسفه و مترجمی زبان انگلیسی210
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۷ مورد.