کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
31روح الهتقوایی نژادمدیر امور مالی157
73فاطمهتسلیمرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی190
56کامرانترابیکارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت106
43محمد نبیبهمن زادگانکارشناس گروه مکانیک220
97محمد جوادبهمن زادگانکارشناس فضای سبز-
32محمد حسینبشارتیرئیس اداره دریافت و پرداخت126
38ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
70مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
65دکتر صادقافروزهرئیس اداره تربیت بدنی178
60دکتر محمداسماعیل پوررئیس کتابخانه مرکزی211
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۷ مورد.