کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
85منصورهرنجبرکارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی228
77دکتر سعیدرحمانیانرئیس دانشکده فنی مهندسی225
90دکتر رهازارعی فردمدیر گروه زبانشناسی224
79مهندس محمدجوادپارسهمدیر گروه فناوری اطلاعات223
80دکتر عبدالههمتیانرئیس دانشکده کشاورزی222
43محمد نبیبهمن زادگانکارشناس گروه مکانیک220
61نسرینپورزالکارشناس کتابخانه مرکزی212
60دکتر محمداسماعیل پوررئیس کتابخانه مرکزی211
81عبدالرحیمحق پرستمسئول دفتر رئیس دانشکده کشاورزی210
88مجید رضاجهان مهینکارشناس گروه معارف، فلسفه و مترجمی زبان انگلیسی210
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۷ مورد.