کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
92دکتر حمیدرضاقناعتیانسرپرست دانشکده علوم پایه209
93مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک209
89علیرحمانیانکارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی207
12رضاکمالپورکارشناس گروه نظارت و ارزشیابی206
78عترتکمالیان فرکارشناس مهندسی کامپیوتر205
83بهنازرحمانیانکارشناسی مهندسی باغبانی- بیوتکنولوژی (زیست فناوری)205
94فاطمهصادقیکارشناس رشته ریاضی و آمار205
86لیلاآگاهیکارشناس رشته زبانشناسی203
87سمیهشبیریکارشناس رشته مترجمی زبان انگلیسی203
57جلیلعزیزیرئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی200
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۷ مورد.