کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
72محمدپرنیاندبیر کمیته انضباطی180
74منصوررحمانیانکارشناس امور فرهنگی180
42دکتر محمد ابراهیمسمیعسرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی179
65دکتر صادقافروزهرئیس اداره تربیت بدنی178
66فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی178
69اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
70مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
24محمدرحمانیانکارشناس واحد تدارکات175
71جلیلهخانیکارشناس امور خوابگاه ها174
47محمد علیرحمانیانکارشناس امور آموزشی و کارشناس رشته مهندسی برق173
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۷ مورد.