کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
25یعقوبنظریرئیس اداره امور عمومی127
32محمد حسینبشارتیرئیس اداره دریافت و پرداخت126
36سید مرتضیموسوی نژادکارشناس مسئول امور مالی122
16علیرضاقناعت پیشهمدیر امور اداری و پشتیبانی120
3حامدصحرائیانرئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل119
41علیرضاشادفرانباردار117
1دکتر محمدعباس زادهسرپرست دانشگاه جهرم114
6محسنذاکری فررئیس اداره حراست111
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372252)110
55دکتر محمد حسنهمت پوررئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت106
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۷ مورد.