کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
91دکتر شهرزادصداقترئیس مرکز آپا163
92فریبارحمانیانمدیر فنی مرکز آپا163
93فاطمهتسلیمرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی190
94مریمآزادیخواه جهرمیکارشناس بایگانی امور اداری153
95ابراهیمپابرجاکارشناس امور پژوهشی161
96محمدرحمانیانکارشناس تدارکات175
نمایش ۹۱ تا ۹۶ مورد از کل ۹۶ مورد.