کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
8حسینقناعتیانرئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب213
9محمد باقرکوهمالکارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب213
10مجیدشفاعت پناهیکارشناس امور پژوهشی140
11محمدمیمنهسرپرست مدیریت برنامه و بودجه188
12رضاکمالپورکارشناس گروه نظارت و ارزشیابی206
13محمد جوادصادقی نقدعلیرئیس امور دانشجویان شاهدوایثارگر-
14فیروزاسلامی فردکارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر-
15دکتر حامددهدشتیسرپرست معاونت اداری و مالی186
16علیرضاقناعت پیشهکارشناس بودجه153
17مجیدعبیدیکارشناس اداره کارگزینی152
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۶ مورد.