کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
20حسنصفرزادهکارشناس مسئول اداره کارگزینی174
21احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی144
22مریمآزادیخواه جهرمیکارشناس بایگانی امور اداری146
23محمد علیزینی فردکارشناس امور مالی-
24محمدمطهریمسئول واحد تدارکات104
25فاطمهرضاییکارشناس واحد تدارکات167
26محمدرحمانیانکارشناس واحد تدارکات175
27یعقوبنظریکارشناس امور اداری148
28امینمحمدیکارشناس واحد تدارکات142
29صادقرازبانسرپرست اداره امور عمومی127
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۹۴ مورد.