کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
31دکتر عسکرغنیمعاون دانشجویی و فرهنگی-
32محسنصادقیمسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی138
33علیشفاعت پناهیمشاور معاون دانشجویی و فرهنگی165
34فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی178
35لیلارحمانیانکارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی151
36حسینپاشهسرپرست امور دانشجویی141
37خدیجهصحرائیانکارشناس امور فرهنگی136
38سمیرارحمانیانکارشناس مسئول صندوق رفاه دانشجویی136
39جلیلهخانیکارشناس امور خوابگاه ها174
40سید نویداخلاقیکارشناس امور عمومی (تشریفات)-
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۶ مورد.