کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
41اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
42مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
43مژدهشادمندکارشناس پژوهشی132
44محمدپرنیاندبیر کمیته انضباطی180
45منصوررحمانیانکارشناس امور فرهنگی180
46دکتر صادقافروزهرئیس اداره تربیت بدنی178
47فاطمهرضاییمسئول دفتر معاون اداری و مالی167
48ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
49عبدالحسینقاسمیان نژادرئیس گروه نظارت برطرحهای عمرانی156
50علیرضاشاکریکارشناس نظارت برطرحهای عمرانی149
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۶ مورد.