کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
51علیرضاقناعت پیشهمدیر امور اداری و پشتیبانی120
52مجیدعبیدیکارشناس اداره کارگزینی152
53حسنصفرزادهکارشناس مسئول اداره کارگزینی146
54احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی142
55محمد علیزینی فردتدارکات104
56محمدمطهریکارشناس تدارکات139
57محمد باقرکوهمالکارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب153
58یعقوبنظریرئیس اداره امور عمومی127
59امینمحمدیمسئول دبیرخانه مرکزی169
60فاطمهزارعیکارشناس دبیرخانه مرکزی159
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۶ مورد.