کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
71دکتر محمد ابراهیمسمیعرئیس دانشکده فنی مهندسی225
72محمد نبیبهمن زادگانمسئول دفتر معاون آموزشی و کارشناس گروه مکانیک220
73عترتکمالیان فرکارشناس مهندسی کامپیوتر219
74محمد علیرحمانیانکارشناس مهندسی برق173
75مهندس محمدجوادپارسهمدیر گروه فناوری اطلاعات223
76دکتر عبدالکریمزارعیرئیس دانشکده کشاورزی222
77عبدالرحیمحق پرستمسئول دفتر دانشکده کشاورزی210
78دکتر پدرامعصارمدیرگروه علوم و مهندسی باغبانی222
79دکتر محمودمحمودی اشتفتکیمدیرگروه مهندسی مکانیک بیوسیستم124
80سمانهرحمانیانکارشناس گروه مهندسی آب- مهندسی مکانیک بیوسیستم194
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۶ مورد.