کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
-----
-----
-----
52ابراهیمپابرجاکارشناس امور پژوهشی161
37ابوالفضلزارعیانمتصدی بایگانی امور مالی164
19احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی144
29احسانصدرائیانکارشناس دبیرخانه مرکزی169
69اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372252)110
27امینمحمدیکارشناس واحد تدارکات142
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۶ مورد.