کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
71جلیلهخانیکارشناس امور خوابگاه ها174
3حامدصحرائیانرئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل119
4حجت الاسلام علیرضاشهریاری پورسرپرست محترم نهاد مقام معظم رهبری171
18حسنصفرزادهکارشناس مسئول اداره کارگزینی146
8حسینقناعتیانرئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب170
68حسینپاشهسرپرست مدیریت امور دانشجویی141
75خدیجهصحرائیانکارشناس امور خوابگاه ها136
84دکتر اسحاقآسودهرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی195
7دکتر بهرامشعبانیدبیر هیأت اجرایی جذب170
15دکتر حامددهدشتیسرپرست معاونت اداری و مالی186
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۷ مورد.