کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
38ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
83بهنازرحمانیانکارشناسی مهندسی باغبانی- بیوتکنولوژی (زیست فناوری)194
57جلیلعزیزیرئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی54342116
71جلیلهخانیکارشناس امور خوابگاه ها168
3حامدصحرائیانرئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل119
4حجت الاسلام علیرضاشهریاری پورسرپرست محترم نهاد مقام معظم رهبری202
18حسنصفرزادهکارشناس مسئول اداره کارگزینی174
8حسینقناعتیانرئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب213
68حسینپاشهسرپرست مدیریت امور دانشجویی165
75خدیجهصحرائیانکارشناس صندوق رفاه دانشجویان187
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۶ مورد.