کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
33سمیهعباسیکارشناس اداره اعتبارات ورسیدگی به اسناد137
87سمیهشبیریکارشناس رشته مترجمی زبان انگلیسی203
5سید محمد رضارستگارمدیر اجرایی نهاد مقام معظم رهبری182
36سید مرتضیموسوی نژادکارشناس مسئول امور مالی122
26سید نویداخلاقیکارشناس امور عمومی (تشریفات)-
34شیرینعلاییکارشناس دفترداری و تنظیم حسابها137
45صادقرازبانکارشناس دبیرخانه آموزش143
39عبدالحسینقاسمیان نژادرئیس گروه نظارت برطرحهای عمرانی156
81عبدالرحیمحق پرستمسئول دفتر رئیس دانشکده کشاورزی210
78عترتکمالیان فرکارشناس مهندسی کامپیوتر205
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۷ مورد.