کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
61نسرینپورزالکارشناس کتابخانه مرکزی54342116
14رضاکمالپورکارشناس گروه نظارت و ارزشیابی213
76عترتکمالیان فرکارشناس مهندسی کامپیوتر205
92محمد باقرکوهمالکارشناس خوابگاه-
نمایش ۹۱ تا ۹۴ مورد از کل ۹۴ مورد.