کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
76سمیرارحمانیانکارشناس مسئول صندوق رفاه دانشجویی136
77دکتر سعیدرحمانیانرئیس دانشکده فنی مهندسی225
82سمانهرحمانیانکارشناس گروه مهندسی آب- مهندسی مکانیک بیوسیستم194
83بهنازرحمانیانکارشناسی مهندسی باغبانی- بیوتکنولوژی (زیست فناوری)205
89علیرحمانیانکارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی207
96فریبارحمانیانمدیر فنی مرکز آپا163
48محمدرحمانیان کوشککیکارشناس امور آموزشی (ثبت نام)145
5سید محمد رضارستگارمدیر اجرایی نهاد مقام معظم رهبری182
23فاطمهرضاییکارشناس واحد تدارکات167
85منصورهرنجبرکارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی228
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۷ مورد.