کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
73منصوررحمانیانکارشناس امور فرهنگی184
79سمانهرحمانیانکارشناس گروه مهندسی آب- مهندسی مکانیک بیوسیستم194
80بهنازرحمانیانکارشناسی مهندسی باغبانی- بیوتکنولوژی (زیست فناوری)194
86علیرحمانیانکارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی و روان شناسی200
91فریبارحمانیانمدیر فنی مرکز آپا54449331
49محمدرحمانیان کوشککیکارشناس امور آموزشی (ثبت نام)145
5سید محمد رضارستگارمدیر اجرایی نهاد مقام معظم رهبری182
25فاطمهرضاییکارشناس واحد تدارکات167
82منصورهرنجبرکارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی228
30فاطمهزارعیمسئول دبیرخانه مرکزی169
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۱ مورد.