کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
68اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
90فاطمهصادقیکارشناس رشته ریاضی و آمار205
15محمد جوادصادقی نقدعلیرئیس امور دانشجویان شاهدوایثارگر-
74خدیجهصحرائیانکارشناس صندوق رفاه دانشجویان178
32احسانصدرائیانکارشناس آزمایشگاه ها-
20حسنصفرزادهکارشناس مسئول اداره کارگزینی174
56علیرضاصنیع خاتمکارشناس امور پژوهشی140
1دکتر محمدعباس زادهرئیس دانشگاه جهرم114
36سمیهعباسیکارشناس اداره اعتبارات ورسیدگی به اسناد137
60سمیراعبدالهیکارشناس امورفناوری اطلاعات و ارتباطات133
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۱ مورد.