کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
81دکتر محمودمبارکیرئیس دانشکده علوم انسانی-
13مصطفیمحمدیکارشناس بودجه204
28امینمحمدیکارشناس واحد تدارکات142
53دکتر محمودمحمودیمدیر امور پژوهشی140
24محمدمطهریمسئول واحد تدارکات104
35مرتضیموسوی نژادرئیس اداره دریافت و پرداخت126
40سید مرتضیموسوی نژادکارشناس مسئول امور مالی122
11محمدمیمنهکارشناس امور حقوقی153
27یعقوبنظریکارشناس امور اداری148
47علینظریسرپرست کتابخانه مرکزی54342116
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۱ مورد.