کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
75دکتر محمد حسنهمت پوررئیس دانشکده فنی مهندسی206
78دکتر عبدالههمتیانرئیس دانشکده کشاورزی-
54ابراهیمپابرجاکارشناس امور پژوهشی161
77مهندس محمدجوادپارسهمدیر گروه فناوری اطلاعات-
67حسینپاشهسرپرست مدیریت امور اداری120
3محمدحسنپرنیانحوزه ریاست و روابط عمومی119
71محمد حسنپرنیانسرپرست روابط عمومی وحوزه ریاست119
61نسرینپورزالکارشناس کتابخانه مرکزی54342116
14رضاکمالپورکارشناس گروه نظارت و ارزشیابی213
76عترتکمالیان فرکارشناس مهندسی کامپیوتر205
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۱ مورد.