کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
40سید مرتضیموسوی نژادکارشناس مسئول امور مالی122
11محمدمیمنهسرپرست مدیریت برنامه و بودجه188
27یعقوبنظریکارشناس امور اداری148
47علینظریسرپرست کتابخانه مرکزی54342116
75دکتر محمد حسنهمت پوررئیس دانشکده فنی مهندسی206
78دکتر عبدالههمتیانرئیس دانشکده کشاورزی-
54ابراهیمپابرجاکارشناس امور پژوهشی161
77مهندس محمدجوادپارسهمدیر گروه فناوری اطلاعات-
67حسینپاشهسرپرست مدیریت امور دانشجویی165
71محمدپرنیاندبیر کمیته انضباطی184
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۴ مورد.