کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
81دکتر محمودمبارکیرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی-
75دکتر محمد حسنهمت پوررئیس دانشکده فنی مهندسی206
78دکتر عبدالههمتیانرئیس دانشکده کشاورزی-
1دکتر محمدعباس زادهرئیس دانشگاه جهرم114
8حسینقناعتیانرئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب213
3علیرحمانیانرئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل119
59جلیلعزیزیرئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی54342116
42ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
72محمدعدنانیرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی-
43عبدالحسینقاسمیان نژادرئیس گروه نظارت برطرحهای عمرانی156
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۴ مورد.