کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372252)110
63محسنصادقیمسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی210
24محمدمطهریمسئول واحد تدارکات104
64علیشفاعت پناهیمشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی165
62دکتر محمد صادقافروزهمعاون دانشجویی و فرهنگی222
32احسانصدرائیانکارشناس آزمایشگاه ها-
36سمیهعباسیکارشناس اداره اعتبارات ورسیدگی به اسناد137
65فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی141
19مجیدعبیدیکارشناس اداره کارگزینی152
21احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی144
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۹۱ مورد.