کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
33سمیهعباسیکارشناس اداره اعتبارات ورسیدگی به اسناد137
66فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی178
17مجیدعبیدیکارشناس اداره کارگزینی152
19احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی142
49مریمرحمانیانکارشناس امور آموزش135
48محمدرحمانیان کوشککیکارشناس امور آموزشی (ثبت نام)145
47محمد علیرحمانیانکارشناس امور آموزشی و کارشناس رشته مهندسی برق173
70مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
71جلیلهخانیکارشناس امور خوابگاه ها174
75خدیجهصحرائیانکارشناس امور خوابگاه ها136
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۷ مورد.