کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
62دکتر عسکرغنیمعاون دانشجویی و فرهنگی-
33سمیهعباسیکارشناس اداره اعتبارات ورسیدگی به اسناد137
66فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی178
17مجیدعبیدیکارشناس اداره کارگزینی152
19احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی142
49مریمرحمانیانکارشناس امور آموزش135
48محمدرحمانیان کوشککیکارشناس امور آموزشی (ثبت نام)145
47محمد علیرحمانیانکارشناس امور آموزشی و کارشناس رشته مهندسی برق173
70مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
71جلیلهخانیکارشناس امور خوابگاه ها174
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۷ مورد.