کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
92محمد باقرکوهمالکارشناس خوابگاه-
9حامدصحرائیانکارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب213
37شیرینعلاییکارشناس دفترداری و تنظیم حسابها137
90فاطمهصادقیکارشناس رشته ریاضی و آمار205
82منصورهرنجبرکارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی228
83لیلاآگاهیکارشناس رشته زبانشناسی227
84سمیهشبیریکارشناس رشته مترجمی زبان انگلیسی203
74خدیجهصحرائیانکارشناس صندوق رفاه دانشجویان178
66لیلارحمانیانکارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی151
20حسنصفرزادهکارشناس مسئول اداره کارگزینی174
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۴ مورد.