کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
61نسرینپورزالکارشناس کتابخانه مرکزی212
85منصورهرنجبرکارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی215
43محمد نبیبهمن زادگانمسئول دفتر معاون آموزشی و کارشناس گروه مکانیک220
80دکتر عبدالههمتیانرئیس دانشکده کشاورزی222
79مهندس محمدجوادپارسهمدیر گروه فناوری اطلاعات223
90دکتر رهازارعی فردمدیر گروه زبانشناسی224
77دکتر سعیدرحمانیانرئیس دانشکده فنی مهندسی225
نمایش ۹۱ تا ۹۷ مورد از کل ۹۷ مورد.