کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
59سمیراعبدالهیکارشناس امورفناوری اطلاعات و ارتباطات133
44دکتر محمدشهروزیمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی134
49مریمرحمانیانکارشناس امور آموزش135
75خدیجهصحرائیانکارشناس امور خوابگاه ها136
76سمیرارحمانیانکارشناس مسئول صندوق رفاه دانشجویی136
33سمیهعباسیکارشناس اداره اعتبارات ورسیدگی به اسناد137
34شیرینعلاییکارشناس دفترداری و تنظیم حسابها137
63محسنصادقیمسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی138
22محمدمطهریکارشناس واحد تدارکات139
68حسینپاشهسرپرست مدیریت امور دانشجویی141
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۹۷ مورد.