کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
19احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی142
45صادقرازبانکارشناس دبیرخانه آموزش143
48محمدرحمانیان کوشککیکارشناس امور آموزشی (ثبت نام)145
18حسنصفرزادهکارشناس مسئول اداره کارگزینی146
13محمد جوادصادقی نقدعلیرئیس امور دانشجویان شاهدوایثارگر147
14فیروزاسلامی فردکارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر147
40علیرضاشاکریکارشناس نظارت برطرحهای عمرانی149
67لیلارحمانیانکارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی151
17مجیدعبیدیکارشناس اداره کارگزینی152
9محمد باقرکوهمالکارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب153
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۷ مورد.