کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
86علیرحمانیانکارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی و روان شناسی200
4حجت الاسلام مجیدتوکلسرپرست محترم نهاد مقام معظم رهبری202
84سمیهشبیریکارشناس رشته مترجمی زبان انگلیسی203
13مصطفیمحمدیکارشناس بودجه204
76عترتکمالیان فرکارشناس مهندسی کامپیوتر205
90فاطمهصادقیکارشناس رشته ریاضی و آمار205
75دکتر محمد حسنهمت پوررئیس دانشکده فنی مهندسی206
63محسنصادقیمسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی210
7دکتر محمدشهروزیدبیر هیأت اجرایی جذب213
8حسینقناعتیانرئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب213
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۴ مورد.