کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
89مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک218
55مژدهشادمندکارشناس امور پژوهشی219
45محمد نبیبهمن زادگانکارشناس گروه مکانیک وبرق220
62دکتر محمد صادقافروزهمعاون دانشجویی و فرهنگی222
82منصورهرنجبرکارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی228
47علینظریسرپرست کتابخانه مرکزی54342116
57دکتر حسینرحمانیانسرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت54342116
58کامرانترابیکارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت54342116
59جلیلعزیزیرئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی54342116
61نسرینپورزالکارشناس کتابخانه مرکزی54342116
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۱ مورد.