کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
78عترتکمالیان فرکارشناس مهندسی کامپیوتر205
83بهنازرحمانیانکارشناسی مهندسی باغبانی- بیوتکنولوژی (زیست فناوری)205
94فاطمهصادقیکارشناس رشته ریاضی و آمار205
12رضاکمالپورکارشناس گروه نظارت و ارزشیابی206
89علیرحمانیانکارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی207
92دکتر حمیدرضاقناعتیانسرپرست دانشکده علوم پایه209
93مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک209
81عبدالرحیمحق پرستمسئول دفتر رئیس دانشکده کشاورزی210
88مجید رضاجهان مهینکارشناس گروه معارف، فلسفه و مترجمی زبان انگلیسی210
60دکتر محمداسماعیل پوررئیس کتابخانه مرکزی211
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۷ مورد.