وظایف هیأت اجرایی جذب

  1. شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیئت علمی در گروه­های آموزشی و پژوهشی
  2. انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه در سه نوبت اردیبهشت ماه (راتبه)، شهریورماه و بهمن ماه (پیمانی و طرح سربازی)
  3. تصمیم گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیئت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیئت علمی طرح سربازی؛ فرصت مطالعاتی، مأموریت و انتقال اعضای هیئت علمی در چارچوب آیین­نامه­ها و مقررات مربوطه
  4. اعلام نظر در خصوص جذب اعضای اعضای هیئت علمی متقاضی استخدام در موسسه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی علمی و صلاحیت عمومی و برگزاری کارگروه­های صلاحیت علمی در دانشکده­ها و صلاحیت عمومی با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
  5. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیئت علمی

               6. ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و  فناوری