مدیریت کتابخانه

رییس کتابخانه مرکزی:  دکتر محمد صادق افروزه

 سوابق تحصیلی: دکترای مدیریت و برنامه ریزی در سازمان های ورزشی

  پست الکترونیک: sadegh.afroozeh@jahromu.ac.ir

 

کارشناس کتابخانه:  سرکار خانم پورزال

تحصیلات: کارشناس کتابداری