مدیریت کتابخانه

 

سرپرست کتابخانه مرکزی:  دکتر محمد اسماعیل پور

 عضو هیات علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

  پست الکترونیک: esmailpour2062@gmail.com

 

کارشناس کتابخانه:  سرکار خانم پورزال

تحصیلات: کارشناس کتابداری