شرایط عضویت

براساس آئین نامه، کتابخانه مرکزی  موظف است صرفاً به اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه جهرم سرویس دهی داشته باشد. سایر مراجعین به کتابخانه مرکزی میتوانند با توجه به شرایط مقرر به عضویت کتابخانه مرکزی درآمده و از منابع موجود در کتابخانه استفاده نمایند.

شرایط عضویت در کتابخانه مرکزی با هماهنگی معاونت آموزشی و تکمیل فرم تعهد

الف: اساتید مدعو دانشگاه

ب: دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری سایر دانشگاهها

ج: طلاب علوم حوزوی و وکلاء دادگستری       

د: محققان و پژوهشگران (کسانی که کتابی ترجمه و تألیف کرده باشند و یا دارای مقالاتی در نشریات معتبر کشور باشند).