ساعات خدمات

ساعات ارایه خدمات سالن مطالعه خواهران و برادران از ساعت 8 صبح تا آخرین ساعت کلاسی در هر ترم می باشد. این ساعت می تواند با توجه به ساعات و ایام امتحانات متغیر باشد.