شرایط اهدای کتاب

به اطلاع میرساند کتابخانه مرکزی دانشگاه جهرم ضمن سپاس از کلیه افراد خیرخواهی که مجموعه کتابهای خود را  اهدا مینمایند، جهت حفظ و ارتقاء کمی و کیفی منابع خود، منابع اهدائی خیرین کتاب را با شرایط زیر میپذیرد:

1 .با نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه مرتبط باشد.

2 .روزآمد باشد 

3 .تکراری نباشد 

 4 .از لحاظ فیزیکی در شرایط مطلوبی باشد