بخش های کتابخانه

کتابخانه مرکزی شامل چهار بخش است

سالن مطالعه خواهران با ظرفیت 50 نفر 

سالن مطالعه برادران با ظرفیت 70 نفر

مخزن کتاب

بخش مرجع