کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
52ابراهیمپابرجاکارشناس امور پژوهشی161
37ابوالفضلزارعیانمتصدی بایگانی امور مالی164
19احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی142
29احسانصدرائیانکارشناس دبیرخانه مرکزی169
69اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372252)110
27امینمحمدیمسئول دبیرخانه مرکزی169
38ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
83بهنازرحمانیانکارشناسی مهندسی باغبانی- بیوتکنولوژی (زیست فناوری)205
57جلیلعزیزیرئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی200
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۷ مورد.