کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
54ابراهیمپابرجاکارشناس امور پژوهشی161
41ابوالفضلزارعیانامین اموال164
21احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی144
32احسانصدرائیانکارشناس آزمایشگاه ها-
68اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372252)110
28امینمحمدیکارشناس واحد تدارکات142
42ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
80بهنازرحمانیانکارشناسی مهندسی باغبانی- بیوتکنولوژی (زیست فناوری)194
59جلیلعزیزیرئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی54342116
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۴ مورد.