کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
95ابراهیمپابرجاکارشناس امور پژوهشی161
69ابوالفضلزارعیانمتصدی بایگانی امور مالی164
54احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی142
61احسانصدرائیانکارشناس دبیرخانه مرکزی169
41اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372250)110
59امینمحمدیمسئول دبیرخانه مرکزی169
48ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
81بهنازرحمانیانکارشناسی مهندسی باغبانی- بیوتکنولوژی (زیست فناوری)205
26جلیلعزیزیرئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی200
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۶ مورد.