کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
15محمد جوادصادقی نقدعلیرئیس امور دانشجویان شاهدوایثارگر-
16فیروزاسلامی فردکارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر-
23محمد علیزینی فردکارشناس امور مالی-
32احسانصدرائیانکارشناس آزمایشگاه ها-
72محمدعدنانیرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی-
77مهندس محمدجوادپارسهمدیر گروه فناوری اطلاعات-
78دکتر عبدالههمتیانرئیس دانشکده کشاورزی-
81دکتر محمودمبارکیرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی-
87دکتر رهازارعی فردمدیر گروه زبانشناسی-
88دکتر حمیدرضاقناعتیانسرپرست دانشکده علوم پایه-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۴ مورد.