کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
67نویداحمدیامین اموال185
70علیرضاشادفرانباردار117
21سعیدصادقیبایگان آموزش158
55محمد علیزینی فردتدارکات104
13دکتر بهرامشعبانیدبیر هیأت اجرایی جذب170
44محمدپرنیاندبیر کمیته انضباطی180
58یعقوبنظریرئیس اداره امور عمومی127
46دکتر صادقافروزهرئیس اداره تربیت بدنی178
4محسنذاکری فررئیس اداره حراست111
64محمد حسینبشارتیرئیس اداره دریافت و پرداخت126
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۶ مورد.