کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
22مریمآزادیخواه جهرمیکارشناس بایگانی امور اداری146
6رضاآشفتهرئیس اداره حراست111
65فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی141
72دکتر جابرابوئیانرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی185
39نویداحمدیکارشناش فناوری اطلاعات187
16فیروزاسلامی فردکارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر-
62دکتر محمد صادقافروزهمعاون دانشجویی و فرهنگی222
69مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
42ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
7دکتر سید علی اکبرباقریاندبیر هیأت اجرایی جذب213
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۱ مورد.