کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
20مریمآزادیخواه جهرمیکارشناس بایگانی امور اداری153
84دکتر اسحاقآسودهرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی195
86لیلاآگاهیکارشناس رشته زبانشناسی203
66فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی178
35نویداحمدیامین اموال185
26سید نویداخلاقیکارشناس امور عمومی (تشریفات)-
14فیروزاسلامی فردکارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر147
60دکتر محمداسماعیل پوررئیس کتابخانه مرکزی211
65دکتر صادقافروزهرئیس اداره تربیت بدنی178
70مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۷ مورد.