کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
94مریمآزادیخواه جهرمیکارشناس بایگانی امور اداری153
82دکتر اسحاقآسودهرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی195
85لیلاآگاهیکارشناس رشته زبانشناسی203
34فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی178
67نویداحمدیامین اموال185
40سید نویداخلاقیکارشناس امور عمومی (تشریفات)-
10فیروزاسلامی فردکارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر147
46دکتر صادقافروزهرئیس اداره تربیت بدنی178
42مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
48ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۶ مورد.