کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
-----
22مریمآزادیخواه جهرمیکارشناس بایگانی امور اداری146
83لیلاآگاهیکارشناس رشته زبانشناسی227
65فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی141
39نویداحمدیکارشناش فناوری اطلاعات187
16فیروزاسلامی فردکارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر-
62دکتر محمد صادقافروزهمعاون دانشجویی و فرهنگی222
69مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
42ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
93محمد حسینبشارتیکارشناس امور هیات امنا147
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۴ مورد.